UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-Ttg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới

10/06/2024 10/06/2024 36 0
Ngày 10/6/2024, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-Ttg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững trong thời gian tới, Quyết định số 785/QĐ-BVHTTDL ngày 29/3/2024 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung như sau:

1. Mục đích

- Cụ thể hóa, xác định nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh, bền vững trong thời gian tới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 08) đã đề ra.

- Huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành; tạo sự đồng thuận, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp tham gia, thực hiện thành công các giải pháp phát triển du lịch nhanh, bền vững với phương châm: "Liên kết chặt chẽ - Phối hợp nhịp nhàng - Hợp tác sâu rộng - Bao trùm toàn diện - Hiệu quả bền vững".

2. Yêu cầu

- Việc triển khai kế hoạch cần quyết liệt, chủ động, thực chất, chất lượng và hiệu quả.

- Kế hoạch phải được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, bám sát các chủ trương, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển du lịch của trung ương, của tỉnh, nhất là Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các mục tiêu, giải pháp trọng tâm trong kế hoạch để xây dựng phương án thực hiện, đề xuất bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực cần thiết để triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Nội dung chi tiết tại đây

Bản đồ

Lịch trình của bạn