Kế hoạch Hội thảo khoa học quốc gia "Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn"

29/11/2023 30/11/2023 424 0
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình ban hành Kế hoạch số 212-KH/TU ngày 16/11/2023 về việc phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo Nhân dân, báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn".

Nguồn ảnh: Internet

Hội thảo khoa học quốc gia "Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn" được tổ chức với mục đích làm rõ những vấn đề lý luận chung, phân tích, đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với báo chí, xuất bản trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, xuất bản ở Việt Nam thời gian tới.

Theo Kế hoạch số 212-KH/TU, Hội thảo khoa học quốc gia "Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn" được tổ chức từ ngày 29-30/11/2023 với các nội dung chính như sau:

- Báo chí, xuất bản trong chuyển đổi số: Cơ sở lý luận và thực tiễn;

- Báo chí, xuất bản trong chuyển đổi số: Thực trạng và kinh nghiệm;

- Báo chí, xuất bản trong chuyển đổi số: Những vấn đề đặt ra, định hướng, giải pháp và khuyến nghị.

Nguồn ảnh: Internet

BBT

 

Bản đồ

Lịch trình của bạn